ATRIUM Prešov n. o. nezisková organizácia vznikla 04.06.2018 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou legislatívou SR. Primárne ide o tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

  1. Poskytovanie soc. služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov.
  2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  3. Poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Vízia

Víziou je zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti prostredníctvom:

  • ponúkania kvalitných, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby;
  • sledovania najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a ich implementácie na podmienky zariadenia;
  • zamestnávania najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti zameraných na prijímateľa sociálnej služby, podporovať ich samovzdelávaniu, k profesionálnemu   osobnostnému rastu;
  • realizácie poradenstva a supervízie;
  • zapájaním sa do ambicióznych projektov pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnej služby;
  • zabezpečenia podmienok pre integráciu prijímateľov sociálnej služby a zamedzovania exklúzie;
  • vytvorením prostredia dôvery, atmosféry vzájomného rešpektu a tímovej solidárnosti.

Poslanie

Hlavným poslaním je vytvárať a umocňovať pocit domova a umožniť prijímateľom sociálnej služby zostať v maximálne možnej miere rovnocenným členom spoločnosti. Najdôležitejším je pre nás prijímateľ sociálnej služby. Snažíme sa uspokojiť jeho potreby a predstavy o vlastnej existencii v zariadení.