Zariadenie pre seniorov – v procese výstavby

Vodárenská ulica Prešov

Nezisková organizácia Atrium Prešov, n.o. pre Vás pripravuje výstavbu nového Centra sociálnych služieb, v krásnej lokalite na Vodárenskej ulici v Prešove.

Projekt je realizovaný v súlade s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.

Miesto realizácie projektu  sa nachádza uprostred existujúcej zástavby mesta Prešov  v intraviláne k.ú. Prešov, na nezastavanom priestranstve na parcele KN-C 14284/7, KN-C 14284/10, kde budú postavené 2 samostatné obytné objekty a na parcelách KN-C 14284/11, KN-C 14281/147, KN-C 14281/148, KN-C 14281/149, budú vybudované nové príjazdové komunikácie, spevnené plochy pre peších a sadové úpravy okolo budúcich objektov CSS Prešov.

 

Nové priestory sú navrhnuté v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania a zároveň sú v súlade s princípmi deinštitucionalizácie sociálnych služieb. V zariadení pre seniorov pobytovou formou tzv. rodinného typu, budú sociálne služby vhodne kombinované s poskytovaním služieb denného stacionára.
Prioritou projektu je poskytovať takú kvalitu sociálnej služby, aby prostredie v ktorom budú klienti bývať, bolo čo najviac podobné ich rodinnému prostrediu, kde bude možné poskytovať starostlivosť každému individuálne, prihliadajúc na jeho osobnosť a zabehnutý životný režim.

Preto sme novozriadené centrum sociálnych služieb navrhli ako 2 nízkokapacitné objekty  pre ubytovanie max. 15 klientov v jednom objekte, čo  je ideálne na splnenie podmienky komunitného charakteru poskytovania služby. V zariadení na komunitnej úrovni sa poskytuje služba kvalitnejšie, pretože každý pracovník má neporovnateľne viac možností na starostlivosť na vysokej úrovni a zároveň bude zavedený a kontrolovaný systém manažérstva kvality poskytovaných služieb.

V rámci zariadenia sa budú poskytovať odborné, obslužné a ďalšie činnosti v rozsahu: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie,  stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, zabezpečenie rozvoja pracovných zručnosti a záujmovej činnosti, ale aj ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia.

 

Celkovo projekt predpokladá poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov s kapacitou 30 prijímateľov umiestnených na druhom a treťom nadzemnom podlaží a s poskytovaním sociálnej služby v Dennom stacionári na prvom nadzemnom podlaží, kde predpokladaná kapacita bude 20 prijímateľov sociálnej služby.

 

Takýmto členením priestorov vybudujeme jedno z prvých moderných zdravotno-sociálnych centier svojho druhu na Slovensku a zároveň vytvoríme komunitné prostredie pre život prijímateľov sociálnych služieb.

Tešíme sa na prvých klientov, ktorých by sme chceli privítať začiatkom roka 2025.